Kategoria: Modyfikacje zachowań

PODOBNIE JAK RUCH INSTYNKTOWNY

Podobnie jak ruch instynktowy, wpojony sposób ru­chu również jest „skrojony na miarę”, nie tylko wszakże w odniesieniu do ogólnych potrzeb gatunku, lecz także wobec całkiem szczególnych warunków ży­cia osobnika. Łatwo pojąć, jak wysoka jest wartość tego układu właściwości dla utrzymania

WIELKA DOKŁADNOŚĆ

Wielka dokładność przysto­sowania jest tym chwytnorękim drzewołazom nie­zbędna dlatego zwłaszcza, że cęgopodobna dłoń winna się domknąć wokół gałęzi we właściwej chwili i wła­ściwym położeniu, jeśli ma utrzymać zwierzę. Spośród chwytnorękich drzewołazów jedynie powolne nocne małpiatki, jak lorisy i zachodnioafrykański lemur

POWSTAŁE W PROCESIE NAUKI

Ponieważ nie widzę żadnej zasadniczej różnicy po­między procesami, które uczestniczą w zwykłym wy­uczaniu się drogi a tymi, które mają udział w nauce najbardziej złożonych ruchów dobrze opanowanych, nie wydaje mi się potrzebne postulować z gruntu róż­ne procesy w centralnym systemie

W PROCESIE KOPULACJI

Wraz z wielką fulguracją nowego obwodu ze sprzęże­niem zwrotnym, dzięki której dokonuje się nauka z sukcesów, końcowe ogniwa liniowego do­tychczas łańcucha procesualnego otrzymały nową funkcję. Nim doszło do wielkiego wynalazku re­akcji warunkowej, działaniu końcowemu przypadało jedynie bardzo proste zadanie: dopełnić

WSZYSTKIE KOORDYNACJE DZIEDZICZNE

Wiemy już , że wszystkie koordynacje dzie­dziczne mają tendencję do nieprzerwanego działania. Hamowanie centralnie koordynowanych ruchów jest pierwszą z funkcji, w których służbie powstały nadrzędne scentralizowane instancje w ośrodkowym systemie nerwowym. „Centra” te muszą zarazem, obok funkcji hamowania, posiadać umiejętność

PIERWOTNA TREŚĆ

Pierwotnie treścią meldunku przekazywanego do „centrum” przez koordynację dziedziczną jest tylko „program wypełniono”, na co instancja nadrzędna każe ponownie włączyć hamowanie przed chwilą wstrzymane. Jedynie w wyjątkowych przypadkach działanie końcowe zaspokajające popęd ustaje wsku­tek „wybiegania się”, tzn. wyczerpania się specyficz­nego

WYNALAZEK REAKCJI

Tak więc wynalazek reakcji warunkowej stawia nowe wymagania mechanizmowi działania końcowe­go; nie tylko musi powstać aparat, który składa bo­gaty informacyjnie meldunek o wyniku działania, lecz nadto wymagana jest energia nerwowa w ilo­ściach niezbędnych, by doprowadzić wyraziście tę wiadomość do wszystkich,

ZACHOWANIE W SYSTEMIE

Zachowanie w systemie niepodatnym na uwarunko­wanie, w rodzaju swoistego gatunkowo działania z po­pędu, przebiega bez widocznego wyakcentowania działania końcowego. Dotyczy to zwłaszcza tych łań­cuchów zachowań, które jak kopulacja u wielu stawo­nogów funkcjonują w życiu osobnika tylko raz jeden.U zwierzęcia wykonującego

WIELE NAUKI

Jest w tym nadto wiele nauki, ryby uczą się rozpoznawać osobniczo i warunkiem trwałego Łwiązku, w którym odtąd żyją, jest właśnie ta osobnicza znajomość. Przyuczający wpływ ruchów kojarzenia się par jest najprawdopodobniej większy niż składania ikry i zapłodnienia; podobnie jak

WYDATNE POBUDZENIE

To wydatne pobudzenie ogólne ma najwidoczniej duże znaczenie dla wytwo­rzenia czysto ilościowych warunków takiej mnogości tak silnych impulsów nerwowych, jakie są niezbęd­ne, by oddziałać na wszystkie nader liczne punkty centralnego systemu nerwowego, w których meldu­nek zwrotny działania końcowego ma indukować mo­dyfikacje.

WOBEC ZNACZENIA

Wobec jednak znaczenia „fajerwerku ogólnego po­budzenia”, o którym była mowa, nader sztuczna wy­daje mi się opinia, iżby tylko eliminacja stanu pobu­dzenia była przyczyną przyuczającego oddziaływania, jakie wywiera wypełnienie działania końcowego. Po­gląd Hulla, że relief of tension, spadek napięcia, jest istotnym

NOWE CIŚNIENIE SELEKCYJNE

To nowe ciśnienie selekcyjne sta­wia go pod niejednym względem wobec wymagań przeciwnych niż te, jakie stwarzało ciśnienie uprzed­nie, zmierzające do maksymalnej wybiórczości mecha­nizmu wywoławczego. W liniowym, niepodatnym na modyfikację łańcuchu zachowań wrodzony mechanizm wywoławczy jest dla działania z popędu jedyną