DOPIERO MYŚLENIE POJĘCIOWE

Dopiero myślenie pojęciowe i pojawiająca się wraz z nim mowa uniezależniają tradycję od obiektu, dzię­ki stworzeniu niezwiązanego symbolu, który umożli­wia przekazywanie faktów i związków w nieobecno­ści konkretnego obiektu. Przytoczone cytaty wystarczająco ukazują brak ja­kiegokolwiek u antropologów obu kierunków zrozu­mienia dla procesów wielkiego organicznego stawania się oraz ich nikłe rozeznanie w powiązaniach histo­rycznych. Ale, paradoksalnie, antropologowie filozo­ficzni, którzy w opisany przed chwilą sposób odwra­cają wzrok od wszystkiego, co jest człowiekowi i zwie­rzętom wspólne, nie doceniają mimo prze­świadczenia o ich antytetycznym przeciwieństwie rze­czywistej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy czło­wiekiem a zwierzętami.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.