GŁĘBOKIE ROZEZNANIE

Głębokie rozeznanie wyrażone tym zdaniem spraw­dza się, gdy chodzi o różnorodność filogenetycznie po­wstałych form życia, tak samo jak w przypadku histo­rycznie wytworzonej wielorakości kultur. Potrzebny jest w rzeczy samej „wysiłek intelektualny”, aby stłu­mić w sobie powszechną ludzką skłonność do błędnego widzenia różnic jako przeciwieństw. Rozdzielanie świata fenomenów w pary przeciwieństw jest wrodzo­nym nam pryncypium porządkowania, apriorycznym przymusem myślowym pierwiastkowego typu. Wyni­kająca z niego skłonność do tworzenia pojęć dysjunktywnych (wykluczających się wzajemnie) u niejed­nego myśliciela staje się najwyraźniej przemożna. Bez względu na to, jak wielkie jest znaczenie tej skłonno­ści myślowej jako ogólnego pryncypium porządkowania, trzeba ją jednak koniecznie poskramiać, zwłasz­cza wtedy, gdy chce się zrozumieć historycznie różnorodność form, powstałą w wyniku wzrostu i roz­gałęziania się żywego drzewa genealogicznego.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.