OGROMNA ILOŚĆ INFORMACJI

Nie zauważyłem jeszcze, by ktoś wystąpił w druku z tą nasuwającą się hipotezą, natomiast nie brak wielce wyszukanych wyjaśnień na­głego wzrostu kresomózgowia w okresie uczłowiecze­nia. Uczłowieczenie jest fulguracją tradycji dopusz­czającej kumulację, zaś ludzkie kresomózgowie jest jego narządem. Z ogrcmnej ilości informacji, którą zawiera uwarun­kowany kulturowo aparat światoobrazu współczesne­go człowieka, jej posiadacz uświadamia sobie jedynie znikomą część. Informacja ta stała mu się „drugą na­turą” i jest dlań w tak samo naiwny sposób rzeczywi­sta i słuszna, w jaki dla naiwnego realisty doniesienia jego narządów percepcyjnych dostarczających infor­macji chwilowej wydają się realnością pozapodmioto- wą. Już na wstępie „Prolegomenów” była mowa o tym że zdolność obiektyzacji, stanowiącej z kolei podstawę wszelkich dalszych i wyższych osiągnięć po­znawczych, zasadza się na znajomości własnego apa­ratu odwzorowującego rzeczywistość zewnętrzną.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.